Моля, изчакайте...

Условия за ползване

Настоящите общи условия регламентират отношенията между АТГ АД и лицата, ползващи сайта и онлайн-магазин www.atg.bg

www.atg.bg е интернет страница, която представлява сайт за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма "АТГ" АД с адрес на управление и кореспонденция, гр. София, бул. "Климент Охридски" 150, ПК1756, ЕИН 175004818 и БУЛСТАТ BG175004818, тел.02/962 46 55, И-мейл: sales@atg.bg - оторизиран представител на продуктите на PHILIPS, TRIO и ONELIGHT. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без изричното писмено съгласие от фирма АТГ АД.
Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на осветителни тела, крушки и други подобни стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт са с включено ДДС и не включват цена за доставка!
Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите или до промени в ценовата листа на АТГ. АТГ АД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Фирмата АТГ АД е вносител за България на продуктите на Philips,Trio и Onelight. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма АТГ АД.
 Дефиниции
"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.atg.bg, "Артикули" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от "АТГ" АД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.
 Преамбюл
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.atg.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.atg.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.
 Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.atg.bg чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.atg.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. 
 Способи за плащане
След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сума или с наложен платеж, т.е. при доставка от куриер, или предварително с банкова карта; през Paypal; през ePay.bg; през EasyPay; през B-pay или предварително - по банков път.
 Регистрация
Процедурата по регистрация в сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е желателна за пазаруване чрез онлайн-магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
 Рекламация
Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, артикулът/ артикулите подлежат на рекламация. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Връщането на стока става за сметка на клиента. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

В случаите, в които клиентът откаже доставката (след като е потвърдил по телефона нейното получаване и тя вече е тръгнала към него), той следва да заплати куриерските разходи, както за доставката до него, така и за връщането й до централен склад в размер на 10 лв по следната банкова сметка: Бенефициент: АТГ АД , Банка: УниКредит Булбанк; пл. „Св. Неделя“ 7, BIC: UNCRBGSF, IBAN : BG44 UNCR 7630 1000 1809 01 , Основание за плащане: куриерски разходи. Ако клиентът откаже заплащането на този разход, той губи правото да прави поръчки от това име и адрес с метод на плащане „наложен платеж“, а само и единствено негови бъдещи поръчки ще бъдат изпращани след предварително заплащане с карта или по банков път.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии: https://www.kzp.bg/.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва
стандартния формуляр за отказ: https://www.kzp.bg/data/content/u/8/upload/Formulqr%20otkaz%20online.docx

 Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "АТГ" АД.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
• - да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• - да плати цената на стоката;
• - да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
• - да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
• - да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "АТГ" АД Услуги;
• - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• - да уведомява незабавно "АТГ"АД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
• - да не извършва злоумишлени действия.
 
Права и задължения на АТГ АД. АТГ АД се задължава:
• -да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
• -да достави в срок заявената за покупка стока
• -да проверява за техническа изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен
АТГ АД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които АТГ АД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на АТГ АД.
"АТГ" АД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. "АТГ" АД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.atg.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "АТГ" АД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
"АТГ" АД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "АТГ" АД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.
"АТГ" АД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "АТГ" АД.
"АТГ" АД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "АТГ" АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.
Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.atg.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. "АТГ" АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.atg.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "АТГ" АД
Потребителят е длъжен да обезщети "АТГ" АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "АТГ" АД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 Цени
Всички представени в сайта цени са крайни, в български лева, с включени данъци и такси, без такса за доставка. АТГ АД си запазва правото да променя цените без предупреждение по всяко време.
 Поръчки
Поръчки могат да правят потребители, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните необходимия формуляр.
 Преглед на стоката. Гаранции и рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Гаранцията отпада в случаина повреди, които са причинени от : лош транспорт, неправилно съхранение и/или експлоатация, или опит за ремонт от неоторизирани лица. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София 1756, бул. Климент Охридски 150.
 Плащане
С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на АТГ АД цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.
Договор
Договорът за продажба от разстояние между АТГ АД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на АТГ АД.
 
Доставка на поръчана стока. Срок на доставка
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер само на географската територия на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо–предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.
Срокът на доставка включва техническата обработка на поръчките – до 2 работни дни, като в периода на сезонни разпродажби е възможно да бъде удължен до 4 работни дни, както и период за доставка с куриер в зависимост от населеното място, до което ще се експедира стоката и вида на куриерската услуга.
При невъзможност поръчката Ви да бъде изпълнена поради изчерпана наличност, ще получите уведомление на електронната си поща или ще се свържем с Вас на посочените контакти.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, в седемдневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира АТГ АД на следният имейл: sales@atg.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено, нотариално заверено пълномощно лице.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от АТГ АД защитни стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя, също така до момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на АТГ АД, рискът от случайното й погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.
В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП и при положение, че посочените по-горе условия са изпълнени, АТГ АД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.
 Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "АТГ" АД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "АТГ" АД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.
 Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно напосочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното
 Други
Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и др., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.
АТГ АД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен и/или фиктивен адрес. Отговорност на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от АТГ АД потребителско име и парола
Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на АТГ АД, съобразно българското законодателство.

 

Уеб сайтът www.atg.bg използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Научете повече за „бисквитките“.          Настройки      Приемам     
Настройки на бисквитките
Използваме „бисквитки“, за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителското преживяване на нашия сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основните функции на сайта - като потребителската идентификация, сигурността на сайта и др.
СтатистическиСъбират данни за посетителите, за да можем да подобрим нашия уеб сайт и потребителското преживяване.
РекламниОтчитат действията на посетителите в различните сайтове, за да виждат по-полезни реклами.
Изключи бисквитките